Kaly

Sušenie čistiarenských kalov je vzhľadom na veľký objem náročný ekologický a energetický proces.

Na spracovanie a sušenie čistiarenských kalov sme navrhli, postavili a odskúšali ekologicky a ekonomicky výhodnú technológiu. Technológia je založená výlučne na mechanickom princípe vysokorýchlostného protichodného odstreďovania bez chemických procesov.

Spracovať možno kaly z komunálnych čistiarní odpadových vôd, ako aj priemyselné kaly.

Čistiarensky kal o vstupnej vlhkosti 70 až 80 % vysušíme na výstupnú vlhkosť 10 až 20 % vo forme prachu o výhrevnosti cca. 10 až 18 GJ/t v závislosti od použitého aditíva. V prípade požiadaviek na zvýšenú hygienizáciu je možné pridať do vstupného kalu potrebné aditívum.

Pre ľahšiu dopravu a manipuláciu sa takto upravený kal môže lisovať do foriem peliet, alebo brikiet.

Ukážka vysušeného kalu vo forme prachu, alebo peliet